Obchodné podmienky

Zásady ochrany osobných údajov

Kto sme?

Sme spoločnosť YMS, a.s.  IČO: 36224278 , so sídlom Hornopotočná 1, Trnava. 

 

Ako nás môžete kontaktovať?

Ohľadne spracovania Vašich osobných údajov nás môžete kontaktovať na emailovej adrese: info@yms.sk alebo poštou na adresu Hornopotočná 1, Trnava. 

 

Kedy spracúvame Vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje spracovávame, ak:

 • Ste sa registrovali v našom internetovom obchode 

 

Aké osobné údaje spracovávame?

 • spracovávame Vaše meno, priezvisko a e-mailovú adresu.

 

Za akým účelom spracúvame Vaše osobné údaje?

 • Vaše osobné údaje zbierame výlučne za účelom vybavenia objednávky v prípade nákupu v našom internetovom obchode.

 

Na základe akého právneho základu spracúvame Vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje spracovávame na základe  objednávky, ktorú Ste realizovali prostredníctvom internetového obchodu.

 

Cookies

Na našej webovej stránke sú používané tzv. cookies. Tie zaznamenávajú ako dlho sa na stránke zdržíte, a ktoré stránky si prechádzate. Cookies používané na našej webovej stránke nám neumožňujú konkrétnu identifikáciu užívateľa stránky. Používanie cookies na účely merania návštevnosti nášho webu považujeme za náš oprávnený záujem. Naša webová stránka sa dá používať aj v režime, ktorý nepovoľuje cookies. Ten si môžete nastaviť vo vašom prehliadači. V tomto prípade môže byť funkčnosť našej stránky obmedzená.

 

Doba spracovania osobných údajov

Vaše osobné údaje spracúvame iba počas nevyhnutnej doby, pokiaľ trvá účel ich spracovania a náš oprávnený záujem. V prípade plnenia zákonnej povinnosti, budeme Vaše osobné údaje spracúvať po dobu, ktorú nám ukladá zákon.

 

Zabezpečenie a ochrana vašich osobných údajov

Osobné údaje, ktorými disponujeme chránime v najväčšej možnej miere pred ich únikom, zneužitím alebo poškodením. Prístup k Vašim osobným údajom je udelený iba pre administrátorov webovej stránky, ktorí boli preškolení o spôsobe, ako s nimi zaobchádzať a ako ich chrániť.

 

Poskytnutie osobných údajov tretím stranám

Vaše osobné údaje nesprístupňujeme tretím stranám, okrem služby Google Analytics spoločnosti Google.

Vaše osobné údaje môžeme zverejniť alebo sprístupniť na základe rozhodnutia súdu alebo iných štátnych orgánov oprávnených požadovať ich zverejnenie a/alebo sprístupnenie na základe resp. v súlade s povinnosťou uloženou príslušnými právnymi predpismi.

 

Miesto spracovania osobných údajov

Osobné údaje spracúvame v krajinách Európskej únie. Google môže spracúvať rôzne dáta aj na území mimo Európskej únie, nakoľko budú odosielané a uložené spoločnosťou Google na serveroch v Spojených štátoch.

Používanie služby Google Analytics môžete odmietnuť kliknutím na nasledujúci odkaz. Na počítači sa nastaví súbor cookie odmietnutia, ktorý zabráni budúcemu zhromažďovaniu vašich údajov pri návšteve tejto webovej stránky: Zakázať službu Google Analytics.

 

Vaše práva

V súvislosti s ochranou vašich osobných údajov máte široké práva:

 • Máte právo požiadať nás o vymazanie vašich osobných údajov, ktoré spracúvame ak už nie je potrebná ich evidencia (netrvá už účel spracovania). V tomto prípade vymažeme alebo anonymizujeme všetky Vaše osobné údaje, ktorými disponujeme z databáz, ktoré prevádzkujeme. Urobíme tak do 30 pracovných dní od doručenia vašej žiadosti.
 • Ak sa u Vás niečo zmení a vaše osobné údaje už nie sú aktuálne, máte právo požiadať nás o opravu nesprávnych osobných údajov, ktoré spracúvame.
 • Máte právo obmedziť účel spracovania vašich osobných údajov alebo ich rozsah.
 • Máte právo požiadať nás o prístup k Vašim osobným údajom, ktoré spracúvame. A my Vám v lehote 30 pracovných dní doložíme, aké Vaše údaje spracovávame.
 • Ak chcete od nás Vaše osobné údaje vziať a preniesť ich k inému subjektu, údaje, ktoré o vás máme Vám poskytneme v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte do 30 dní.
 • Máte právo odvolať súhlas so spracúvaním vašich osobných údajov. Po doručení odvolania nebudeme Vaše osobné údaje ďalej spracúvať. Odvolanie Vášho súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania, ktoré sme vykonávali pred jeho odvolaním.
 • Máte právo podať sťažnosť na nezákonné spracúvanie osobných údajov. S vašou sťažnosťou sa môžete kedykoľvek obrátiť na nás, alebo ju môžete podať na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

Pokiaľ si chcete ktorékoľvek z týchto práv uplatniť, pošlite nám, prosím, e-mail na info@yms.sk , alebo list poštou na našu adresu: Hornopotočná 1, Trnava.

Prosíme, berte na vedomie, že pred tým, ako Vám v tejto súvislosti poskytneme akékoľvek informácie, sme za účelom overenia vašej totožnosti oprávnení požiadať Vás o doplnenie údajov a informácií.

 

Mlčanlivosť

Uisťujeme Vás, že naši pracovníci, ktorí prichádzajú do kontaktu s Vašimi osobnými údajmi, sú preškolení o tom, ako zaobchádzať s osobnými údajmi, aby bola zabezpečená ich maximálna ochrana a sú viazaní mlčanlivosťou o osobných údajoch. Tá trvá aj po skončení našej spolupráce. Okrem našich pracovníkov nemá k Vašim osobným údajom prístup žiadna tretia strana, iba v prípade, že to je nevyhnutné pre naplnenie účelu, pre ktorý Ste nám osobné údaje poskytli.

 

Tieto informácie o spracúvaní a ochrane osobných údajov sú platné od 25.5.2018.

 

Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti YMS, a.s.

I. Základné ustanovenia a vymedzenie pojmov


Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej ako „VOP“) upravujú vzťahy medzi zmluvnými stranami kúpnej zmluvy, kedy na jednej strane je spoločnosť:

YMS, a.s.,

so sídlom Hornopotočná 1, 917 01  Trnava,
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel Sa, vložka č. 10037/T,
poštová adresa: YMS, a.s., Hornopotočná 1, 917 01  Trnava,
IČO: 36224278,
DIČ: 2020163090,
IČ DPH: SK2020163090,
t.č: 033/5922222, e-mail: info@yms.sk
bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.,  IBAN: SK6609000000000286397620,  SWIFT: GIBASKBX
 

ako predávajúci (ďalej len „predávajúci“) a na strane druhej je kupujúci, ktorý môže byť aj spotrebiteľom (ďalej len „kupujúci“).  Tieto VOP tvoria neoddeliteľnú súčasť každej zmluvy o kúpe tovaru (ďalej len „Zmluva“) uzavretej medzi predávajúcim a kupujúcim.  V prípade, že predávajúci a kupujúci uzatvoria písomnú kúpnu zmluvu,  v ktorej si dohodnú podmienky odlišné do VOP, budú ustanovenia takejto kúpnej zmluvy uprednostnené pred VOP


Tovar: produkty a/alebo služby dostupné na internetovej adrese www.geostore.sk   (ďalej aj ako „portál“). Dostupnosť tovaru bude potvrdená kupujúcim.
 
Kupujúcim je spotrebiteľ alebo podnikateľ, ktorý si prostredníctvom portálu objedná od predávajúceho tovar. Kupujúci má právo na dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom zmluvnými stranami v záväznom akceptovaní objednávky.
 
Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti.
Právne vzťahy predávajúceho so spotrebiteľom výslovne neupravené týmito VOP sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č 40/1964 Zb., Občiansky zákonník, ako aj súvisiacimi predpismi.
 
Podnikateľom sa rozumie:

 • osoba zapísaná v obchodnom registri,
 • osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia,
 • osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov,
 • osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu.

Právne vzťahy predávajúceho s kupujúcim, ktorým je podnikateľ, výslovne neupravené týmito VOP ani zmluvou medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č 513/1991 Zb., Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, ako aj súvisiacimi predpismi. V prípade akýchkoľvek rozdielov medzi VOP a individuálnou zmluvou, má prednosť text zmluvy.
 

Kupujúci podaním objednávky potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito VOP, podmienkami objednávaného tovaru a/alebo poskytovaného licenčného oprávnenia a že s nimi súhlasí, a to v znení platnom a účinnom v momente odoslania objednávky. Aktuálnu verziu obchodných podmienok je možné nájsť v sekcii "Ako nakupovať“. Kupujúci si je vedomý, že mu kúpou produktov, ktoré sú v obchodnej ponuke predávajúceho, nevznikajú žiadne práva na používanie registrovaných značiek, obchodných názvov, firemných lôg či patentov predávajúceho alebo ďalších firiem, ak nie je v konkrétnom prípade osobitnou zmluvou dohodnuté inak.  

II. Objednávanie, uzavretie Zmluvy

1.    Celý proces registrácie a tvorby objednávok prebieha elektronickou formou. Predpokladom vykonania záväznej objednávky a následného poskytnutia tovaru prostredníctvom portálu je registrácia kupujúceho na portáli, kde vyplní elektronický registračný formulár podľa pokynov tam uvedených a následne ho odošle predávajúcemu. Registrácia sa považuje za úspešne vykonanú momentom potvrdenia jej úspešnosti zo strany predávajúceho, a  kliknutím na linku uvedenú v zaslanej e-mailovej správe.

2.    Kupujúci je povinný zabezpečiť ochranu svojich prístupových údajov na portál tak, aby nedošlo k ich zneužitiu alebo neoprávnenému použitiu. V prípade porušenia tejto povinnosti zodpovedá predávajúcemu za vzniknutú škodu.

3.    Riadne zaregistrovaný kupujúci vykoná objednávku tovaru na základe vlastnej a slobodnej vôle potom, čo sa s jeho obsahom a kvalitou oboznámi na portáli. Kupujúci vykoná objednávku prostredníctvom vyplneného elektronického objednávkového formulára („objednávka“) podľa pokynov uvedených na portáli.

4.    Riadne vyplnená a zaslaná objednávka je návrhom na uzavretie Zmluvy a súhlasom kupujúceho s VOP. Kupujúci je ňou viazaný od momentu, kedy mu bolo doručené oznámenie predávajúceho o tom, že predávajúci záväzne túto objednávku (návrh na uzatvorenie Zmluvy) akceptuje.  Doručenie oznámenia vo forme e-mailovej správy predávajúcim podľa predchádzajúcej vety sa považuje za prijatie návrhu na uzavretie Zmluvy zo strany predávajúceho s tým, že oznámenie bude doručené na e-mailovú adresu kupujúceho uvedenú v objednávke.

5.    Záväzné akceptovanie objednávky obsahuje najmä údaje o názve a špecifikácii tovaru, ktorého predaj je predmetom Zmluvy, ďalej údaje o cene tovaru a/alebo iných služieb, údaj o dodacej lehote tovaru, názov a údaje o mieste, kde má byť tovar dodaný a údaje o cene, podmienkach, spôsobe a termíne dodania na dohodnuté miesto doručenia tovaru, údaje o predávajúcom, prípadne iné údaje.

6.    Odoslaním riadne vyplnenej objednávky kupujúci vyjadruje súhlas s výškou ceny za objednaný tovar, s prípadnými nákladmi spojenými s dodaním tovaru a s týmito VOP.

7.    Riadne vykonaná objednávka bude archivovaná na Portáli v časti „Môj účet“, do ktorej má kupujúci prístup po zadaní svojich prístupových údajov. O aktuálnom stave vybavenie akceptovanej objednávky sa kupujúci môže informovať prostredníctvom portálu v časti: „Moje objednávky“.   

8.    Vzniknutú Zmluvu možno meniť alebo rušiť len na základe dohody strán alebo na základe zákonných dôvodov.

9.    Predávajúci si vyhradzuje právo neakceptovať objednávku kupujúceho (neprijať návrh na uzavretie Zmluvy). V takomto prípade predávajúci zašle kupujúcemu na e-mailovú adresu vyrozumenie o neakceptovaní objednávky.

10.   Vzťahy a prípadné spory, ktoré vzniknú na základe Zmluvy, budú riešené výlučne podľa platného práva Slovenskej republiky a budú riešené súdmi SR. Zmluva je uzatváraná v slovenskom jazyku.

11.   Informácie o jednotlivých technických krokoch vedúcich k uzatvoreniu zmluvy sú zrejmé z týchto obchodných podmienok. Kupujúci má možnosť pred vlastným odoslaním objednávky ju skontrolovať a prípadne opraviť. Náklady na použitie komunikačných prostriedkov na  diaľku (telefón, internet, atď) pre uskutočnenie objednávky sú v bežnej výške, závislé na tarife telekomunikačných služieb, ktoré kupujúci používa.

III. Cena

1.    Všetky ceny sú zmluvné. Na portáli sú vždy aktuálne a platné ceny. Ceny sú konečné, tzn. vrátane DPH, príp. všetkých ďalších daní a poplatkov, ktoré musí kupujúci pre získanie tovaru zaplatiť, to sa netýka prípadných poplatkov za dopravné, poštovné a pod., ktoré sú pripočítané ku hodnote objednávky.

2.    K cene tovaru je v rámci objednávky pripočítaná cena dopravy a balné, ktoré zahŕňa aj cenu potrebných dátových nosičov (CD, DVD). Všetky zložky koncovej ceny sú súčasťou objednávky.

3.    Kupujúci dostane tovar za cenu platnú v čase objednania. Kupujúci spotrebiteľ má možnosť sa pred vykonaním objednávky oboznámiť s celkovou cenou vrátane DPH a všetkými ďalšími poplatkami. Táto cena bude uvedená v objednávke dostupnej v portáli a tiež súčasťou  e-mailovej správy potvrdzujúcej akceptovanie objednávky tovaru.

4.    Kupujúci je povinný cenu podľa objednávky a Zmluvy riadne a včas zaplatiť, v lehote podľa VOP, najneskôr však pri prevzatí tovaru.

5.    V prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu za tovar, kupujúci je oprávnený odstúpiť od Zmluvy a požadovať vrátenie kúpnej ceny len v súlade s platnými právnymi predpismi SR.

6.    Kupujúci, ktorým je subjekt z oblasti vedy a výskumu, štátnych a príspevkových organizácií alebo subjekt verejného sektora má nárok na zľavu v dohodnutej výške.

 

IV.  Platobné podmienky

1.    Po potvrdení objednávky predávajúci doručí kupujúcemu zálohovú faktúru v elektronickej forme na e-mailovú adresu uvedenú kupujúcim, alebo ak kupujúci o to požiada, bude mu doručená na jeho korešpondenčnú adresu.

2.    Zálohová faktúra sa považuje za doručenú dňom jej doručenia poskytovateľovi. Lehota splatnosti je 14 dní od dňa doručenia faktúry kupujúcemu.

3.    Predávajúci akceptuje platbu vopred bezhotovostným bankovým prevodom na číslo účtu uvedené na faktúre.

4.    V prípade, ak nebude zálohová faktúra do 14 dní od zaslania zálohovej faktúry uhradená, bude objednávka zo strany predávajúceho stornovaná.

5.    Kupujúci ku každej zásielke obdrží faktúru.

6.    V prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu cenu bezhotovostným prevodom, za deň platby sa považuje deň, kedy bola celá kúpna cena pripísaná na účet predávajúceho.

7.    Tovar zostáva do úplného zaplatenia  majetkom predávajúceho, avšak nebezpečenstvo škody na tovare prechádza prevzatím tovaru kupujúcim.

V. Dodacie podmienky

 

1.    Kupujúcemu bude tovar poskytnutý po úhrade ceny v súlade s článkom IV. Platobné podmienky, a to nasledovným spôsobom:

a)   Zaslanie Slovenskou poštou na nosiči dát CD/DVD.  Slovenská pošta doručuje tovar obvykle do 4 pracovných dní po celej SR.

 

2.    Kupujúci je povinný, aby bezprostredne pri dodaní prekontroloval neporušenosť zásielky. V prípade, ak kupujúci zistí, že obal tovaru je mechanicky poškodený, je povinný túto skutočnosť oznámiť dopravcovi a vyhotoviť záznam o poškodení obalu, ktorého správnosť potvrdí dopravca. Na základe takto vyhotoveného záznamu doručenému predávajúcemu  predávajúci po uzavretí škodovej udalosti s dopravcom dodá kupujúcemu nový tovar alebo odstráni nedostatky tovaru.

3.    Objednávky sú vybavované priebežne, každý pracovný deň, v čase od 8,00 do 16,00 hod. Predávajúci je povinný objednávku kupujúceho splniť a tovar dodať kupujúcemu v lehote do 30 dní od akceptovania objednávky kupujúceho predávajúcim, túto dodaciu lehotu kupujúci bez výhrad akceptuje.

4.    Kupujúci je oprávnený v prípade nedodania tovaru predávajúcim v lehote podľa predchádzajúceho bodu VOP odstúpiť od kúpnej zmluvy a predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu už zaplatenú časť kúpnej ceny.

5.    Miestom dodania tovaru je miesto uvedené v akceptácii objednávky predávajúcim, ak sa zmluvné strany nedohodnú v kúpnej zmluve inak.

 

VI. Odstúpenie od zmluvy

Vzhľadom na to, že dodaný tovar požívajúci ochranu v zmysle Autorského zákona nie je možné vrátiť a vzhľadom na to, že kupujúci mal možnosť pred vykonaním záväznej objednávky sa s tovarom riadne oboznámiť, kupujúcemu neprináleží nárok po úhrade ceny tovaru a jeho odoslaní žiadať vrátenie uhradenej ceny.

VII. Záručné a reklamačné podmienky

1.         Kupujúci môže reklamovať nesprávne vybavenie objednávky v lehote 7 pracovných dní od doručenia tovaru, a to prostredníctvom e-mailu, Slovenskej pošty alebo iným vhodným spôsobom na adrese uvedenej vo VOP.

2.         Reklamáciu predávajúci vybaví ihneď, v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní, v odôvodnených prípadoch najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

3.         Po márnom uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má kupujúci právo od Zmluvy odstúpiť. 

4.         Záručná doba začína plynúť prevzatím tovaru kupujúcim. Prevzatím tovaru je okamih jeho prevzatia kupujúcim, resp. prevzatie od  prepravcu. Kupujúci je povinný reklamovať chyby tovaru bez zbytočného odkladu, inak kupujúcemu zaniká právo voči predávajúcemu na bezplatné odstránenie chyby.

5.         Kupujúci môže tovar, ktorý je v rozpore s kúpnou zmluvou zaslať na adresu predávajúceho a zásielka by mala obsahovať: reklamovaný tovar, kópiu nákupného dokladu, podrobný popis chyby a kontaktné údaje kupujúceho.

 

VIII. Licenčné podmienky

1.         Ak tovar alebo akákoľvek jeho časť je predmetom autorských práv v zmysle zákona č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) v znení neskorších predpisov, predávajúci udeľuje kupujúcemu na použitie takéhoto tovaru alebo jeho časti nevýhradnú, územne neobmedzenú licenciu na dobu neurčitú.

2.         Kupujúci nie je oprávnený udeliť, v časti alebo v celku súhlas tretej osobe na použitie tovaru a nie je oprávnený udelenú licenciu postúpiť na tretiu osobu, zároveň zamedzí použitiu tovaru alebo akéhokoľvek diela, súčasťou ktorého tovar môže byť, tretími osobami.

3.         V prípade použitia tovaru  v rozpore s udelenými licenčnými podmienkami, kupujúci sa zaväzuje uhradiť predávajúcemu vzniknutú škodu a zmluvnú pokutu vo výške stanovenej v časti X. Bod 6 a to za každé jednotlivé porušenie. Kupujúci sa zároveň zaväzuje odstrániť nesúlad s licenčnými podmienkami do 30 dní od zistenia.

4.         Každý výtlačok alebo výstup v elektronickej podobe ak výsledok použitia tovaru bude obsahovať doložku "Copyright ÓYMS, číslo objednávky“. Kupujúci nie je oprávnenený poskytovať výtlačky alebo iné odvodeniny v analógovej alebo digitálnej forme tretím stranám.

5.         Kupujúci pri dodávke tovaru obdrží licenčné číslo, ktoré je jedinečné a slúži na identifikáciu pri komunikácii medzi kupujúcim a predávajúcim.

IX. Bezpečnosť a ochrana informácií, ochrana osobných  údajov

 

1.      Predávajúci prehlasuje, že všetky osobné údaje sú dôverné, budú použité iba k uskutočneniu plnenia zmluvy s kupujúcim a marketingových akcií predávajúceho a nebudú inak zverejnené, poskytnuté tretej osobe a pod. s výnimkou situácie súvisiacej s distribúciou či platobným stykom týkajúceho sa objednaného tovaru (oznámenie mena a adresy dodania). Predávajúci postupuje tak, aby subjekt údajov neutrpel ujmu na svojich právach, najmä na práve na zachovanie ľudskej dôstojnosti, a tiež dbá na ochranu pred neoprávneným zasahovaním do súkromného a osobného života subjektu údajov. Osobné údaje, ktoré sú poskytnuté dobrovoľne kupujúcim predávajúcemu za účelom splnenia objednávky a marketingových akcií predávajúceho, sú zhromažďované, spracovávané a uchovávané v súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky, najmä so zákonom č. 122/2013 Z.z., o ochrane osobných údajov, v platnom a účinnom znení. Kupujúci dáva predávajúcemu svoj súhlas na zhromažďovanie a spracovanie týchto osobných údajov na účely splnenia predmetu uzatvárané kúpnou zmluvou a využitie pre marketingové účely predávajúceho (hlavne pre zasielanie obchodných oznámení), a to až do doby jeho písomného vyjadrenia nesúhlasu s týmto spracovaním zaslaným na adresu predávajúceho. Za písomné vyjadrenie sa v tomto prípade považuje aj forma elektronická, najmä prostredníctvom kontaktného formulára na webových stránkach YMS. Kupujúci má právo prístupu k svojim osobným údajom a právo na ich opravu (prostredníctvom citovaného kontaktného formulára), vrátane práva požadovať vysvetlenie a odstránenie nevyhovujúceho stavu a ďalších práv k týmto údajom.

2.      Kupujúci výslovne, zrozumiteľne, vedome, slobodne, súhlasí s tým, aby jeho osobné údaje (vrátane osobitných kategórií osobných údajov podľa zákona č. 122/2013), ktorých spracúvanie predávajúcim nie je zakázané osobitnými právnymi predpismi v rozsahu zistiteľnom z úradných dokladov kupujúceho a z údajov poskytnutých kupujúcim pri registrácii, a v rozsahu ďalších osobných údajov zistiteľných z písomných dokumentov, resp. ústnych informácií, ktorých poskytnutie kupujúcim predávajúcemu je predpokladané týmito VOP alebo Zmluvou alebo vyžadované od kupujúceho predávajúcim pred uzavretím Zmluvy pre účely identifikácie kupujúceho, boli predávajúcim ako prevádzkovateľom informačného systému spracúvané pre jeho potreby vyplývajúce zo zmluvy a VOP (t.j. na tento účel: vedenie účtovnej evidencie, výkon práv a povinností vyplývajúcich zo Zmluvy a všeobecne záväzných právnych predpisov, ochrana práv a oprávnených záujmov predávajúceho, štatistika, archivácia a marketing) a taktiež v súvislosti s vyššie uvedeným účelom spracúvania ďalej poskytované alebo sprístupňované akýmkoľvek osobám, ktoré pre predávajúceho na zmluvnom základe vykonávajú činnosti, resp. poskytujú služby súvisiace  s dosiahnutím vyššie uvedeného účelu spracúvania (napr. externé vedenie účtovníctva a pod.). Kupujúci uzavretím Zmluvy zároveň potvrdzuje, že jeho súhlas sa vzťahuje aj na právo predávajúceho získavať osobné údaje nevyhnutné na dosiahnutie účelu spracúvania kopírovaním, skenovaním alebo iným zaznamenávaním úradných dokladov na nosič informácií. Uzavretím zmluvy kupujúci zároveň potvrdzuje, že jeho súhlas na spracúvanie jeho osobných údajov predávajúcim nebol zo strany predávajúceho žiadnym spôsobom vynucovaný a že bol poučený o existencii a obsahu jeho zákonných práv ako dotknutej osoby. Predávajúci je oprávnený spracúvať osobné údaje kupujúceho za splnenia podmienok vyššie uvedených i po splnení alebo inom ukončení Zmluvy, a to počas doby nie dlhšie ako je nevyhnutné na dosiahnutie účelu ich spracúvania, najviac však počas 20 rokov od zániku všetkých práv a povinností zo Zmluvy. Kupujúci zároveň potvrdzuje, že si predávajúci voči nemu splnil povinnosti plynúce mu zo zákona o ochrane osobných údajov.

 

X. Záverečné ustanovenia

1.     Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú platné od 1.mája 2015 a nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu odoslaním elektronickej objednávky kupujúcim.

2.     Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť VOP bez predchádzajúceho upozornenia. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto VOP je splnená umiestnením na internetovej stránke portálu.

3.     V prípade, ak je kúpna zmluva uzatvorená v písomnej forme, akákoľvek jej zmena musí mať písomnú formu.

4.     Predávajúci nezodpovedá najmä za:

a)     Akúkoľvek škodu v súvislosti s používaním portálu,

b)     Škodu spôsobenú informáciami šírenými kupujúcim, ktorých šírenie kupujúci sprostredkoval prostredníctvom portálu,  škodu spôsobenú nesprávnosťou alebo neúplnosťou informácií získaných kupujúcim prostredníctvom portálu,

c)      Škodu spôsobenú neoprávneným použitím alebo zneužitím prístupových údajov do portálu,

d)     Škodu spôsobenú zmenou podmienok užívania portálu,

e)     Škodu spôsobenú zrušením prístupu kupujúcemu k portálu zo strany predávajúceho v prípade, ak kupujúci porušil všeobecne záväzný právny predpis týkajúci sa nakladania s tovarom, VOP, prípadne iné predpisy týkajúce sa používania portálu.

5.     Zmluvné strany sa dohodli, že komunikácia medzi nimi bude uskutočňovaná najmä vo forme e-mailových správ resp. prostredníctvom listových zásielok.

6.     V prípade porušenia akejkoľvek povinnosti kupujúceho uvedených vo VOP je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške 50% ceny tovaru. Zaplatením pokuty nie je dotknutý nárok predávajúceho na náhradu škody.

7.     Na vzťahy neupravené VOP sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode, Zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho. Na vzťahy neupravené týmito VOP, ktoré vznikli medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorým je obchodná spoločnosť alebo fyzická osoba – podnikateľ, sa vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka.

8.     Kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto VOP prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí.